VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ – VÝKLAD POJMŮ

Zprostředkovatel, také Dodavatel (dále „Zprostředkovatel“)- Společnost Vejvodovi KIWI Group s.r.o. je servisní společností zajišťující mediální kampaně klientů ve všech mediálních kanálech (TV, rádio, tisk, kino, online, outdoor a PR). Zprostředkovatel dále nabízí zejména zastoupení a obchodování reklamního prostoru, vytvoření reklamní kampaně na míru, nákup mediálního prostoru, poskytování kompletního klientského servisu zastupovaným médiím a zadavatelům kampaní či nalezení vhodného prostoru pro reklamu. Společnost Vejvodovi KIWI Group s.r.o. dále poskytuje klientům – Zadavatelům další servisní služby, nesouvisející s prezentačními kampaněmi jako jsou např. služby zprostředkování finančního či procesního poradenství.

Zadavatel, také Zájemce či Objednatel (dále „Zadavatel“) zprostředkované servisní služby je fyzická nebo právnická osoba, přímý zákazník nebo reklamní i mediální agentura, objednávající službu u partnerů zastupovaných zprostředkovatelem.

Servisní služba – časově ohraničené jednání zadavatele, vycházející ze specifikace uvedené ve smlouvě nebo v objednávce.

Vyšší moc – za vyšší moc se pro účely těchto všeobecných podmínek označují okolnosti nezaviněné zprostředkovatelem.

Reklamní podklady (také jen „podklady“) “) – technické podklady poskytnuté zadavatelem, které musí splňovat náležitosti uvedené v těchto všeobecných obchodních podmínkách a technických podmínkách, které jsou k nahlédnutí na adrese www.kiwigroup.cz. Za obsahovou náplň, která musí být v souladu se zákonnými podmínkami pro zadání obchodního sdělení do médií v ČR, odpovídá Zadavatel – klient, nikoli Zprostředkovatelská společnost: Vejvodovi KIWI Group s.r.o..

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek Zprostředkovatele zajistit zadavateli servisní služby v požadované kvalitě a rozsahu a za sjednanou cenu a povinnost Zadavatele za takto poskytnuté plnění řádně a včas zaplatit.

III.
NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY

 • Inzerce (dále také „reklama“) se přijímá výhradně na základě platné uzavřené smlouvy – za uzavření smlouvy je považována také závazná objednávka Zadavatele učiněná i elektronicky a Zprostředkovatelem potvrzená s uvedenými specifikacemi objednané služby.
 • Náležitostmi objednávky musí být všechny náležitosti vyžadované zprostředkovatelem, tedy zejména přesná specifikaci objednávané služby (termín realizace, definice služby, cena služby a množství objednané služby) a všechny potřebné identifikační údaje zadavatele a zprostředkovatele.
 • Zadavatel objednávku v písemné podobě doručí na adresu zástupce elektronickou poštou nebo poštou. Jak doklad o přijetí objednávky, potvrdí zprostředkovatel přijetí objednávky a potvrdí také termín realizace objednávané služby a její cenu.
 • Potvrzení objednávky či smlouvy se Zadavatel závazně zavazuje k plnění jejího obsahu a finančního plnění, jelikož bezprostředně po potvrzení objednávky Zprostředkovatel realizuje svůj závazek dle objednávky – zejména potom poskytnutí servisních služeb a nákup mediálního prostoru.
 • Zadavatel odpovídá za údaje uvedené v objednávce.

IV.
PROCES ZADÁNÍ SERVISNÍ SLUŽBY A OBJEDNÁVKY

 • Za včasné a bezchybné dodání podkladů zprostředkovateli, jejich kvalitu a bezúhonnost je odpovědný výhradně zadavatel servisní služby.
 • Podklady musí být zprostředkovateli doručeny nejpozději čtyři pracovní dny před plánovaným zahájením realizace služby. Nedojde-li ke včasnému doručení podkladů má zprostředkovatel právo snížit či jinak upravit objem objednané služby, pokud nebude k dispozici dostatečná kapacita k plnému uspokojení objednávky zadavatele. V takovém případě nemá zadavatel nárok na slevu z ceny v případě změny objemu či pozice objednané servisní služby.
 • Zadavatel je oprávněn v průběhu provádění servisní služby, maximálně však jednou v pěti dnech, změnit podklady. Nové podklady musí splňovat stejné podmínky a mít parametry shodné s podklady původními, s nimiž byla servisní služba zahájena. Nové podklady je zadavatel zprostředkovateli povinen poskytnout nejméně tři pracovní dny před jejich požadovaným nasazením.
 • Zprostředkovatel si vyhrazuje právo vrátit zadavateli í podklady k přepracování, zejména pokud by se jednalo o podklady obsahově zjevně neodpovídající zákonným normám České republiky. Zprostředkovatel má právo odmítnout i bez důvodu objednávky a nebo podklady, u nichž na straně zprostředkovatele vznikne důvodné podezření, že jsou v rozporu s platnou legislativou, dobrými mravy a zvyklostmi nebo budou v rozporu s obchodními zájmy zprostředkovatele, případně budou způsobilé poškodit jeho dobré jméno. Zprostředkovatel se při posuzování podkladů řídí zejména doporučeními a etickými kodexy segmentu objednávané servisní služby.
 • Zprostředkovatel je povinen bezodkladně oznámit odmítnutí objednávky a nebo podkladu zadavateli.
  Zprostředkovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za podklady (ani za obsahovou náplň ani za technickou kvalitu) nebo za jejich pravdivost předané mu zadavatelem. Zprostředkovatel tyto podklady předá objednanému médiu a stává se tak pouze Zprostředkovatelem servisního předání mezi Zadavatelem a médiem.
 • Zprostředkovatel nenese odpovědnost za chyby v objednávce či chybně provedenou objednávku s výjimkou chyb zjevných.

V.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cena bude určena na základě smluvního ceníku zprostředkovatele platného v den závazné objednávky servisní služby. Ceny uvedené v ceníku neobsahují daň z přidané hodnoty, která bude účtována podle její aktuální sazby. Jedná-li se o speciální nebo atypickou servisní službu, jejíž cena není uvedena v ceníku, musí být tato cena určena smluvně dohodou obou stran.
 • Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat náležitosti vyžadované právními předpisy.
 • Splatnost faktury činí 14 dní od data jejího vystavení, není-li stranami dohodnuto a na faktuře uvedeno jinak.
 • Zprostředkovatel (Dodavatel) je oprávněn poskytovat zadavateli (Objednateli) slevu na servisní činnost a slevu ceny nákupu Mediálního prostoru. Sleva je vždy Zprostředkovatelem vyčíslena na Objednávce nebo ve smlouvě. Sleva je zadavateli (Objednateli) poskytnuta za předpokladu, že zadavatel (Objednatel) uhradí zaslanou fakturu Zprostředkovatelem (Dodavatelem) v době splatnosti.
 • V případě prodlení s úhradou faktury je zprostředkovatel oprávněn požadovat po zadavateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok zprostředkovatele na zákonný úrok z prodlení.
 • V případě prodlení s úhradou faktury delší, než 30 dní po splatnosti vystavené faktury zprostředkovatelem, je zprostředkovatel také oprávněn požadovat po zadavateli doplatek poskytnuté slevy za nákup mediálního prostoru či poskytnutých služeb, jak je uvedeno v čl. V. odst. 4. Těchto Všeobecných obchodních podmínek. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok zprostředkovatele na zákonný úrok z prodlení.
 • V případě trvání servisní služby delší než jeden měsíc má zprostředkovatel právo účtovat službu po kalendářních měsících a po skončení každého měsíce může vystavit fakturu na v tomto skončeném měsíci provedenou část služby.
 • Zprostředkovatel má právo požadovat zálohu nebo platbu předem. Příslušná částka musí být připsána na jeho účet nejpozději 2 dny před zahájením servisní služby. V případě, že platba nebude provedena, není zprostředkovatel povinen servisní službu zahájit či realizovat a nenese za případné nezahájení služby žádnou odpovědnost.
 • Vystavení Zálohové faktury je vždy odsouhlaseno Zadavatelem potvrzením objednávky a ten se tímto zavazuje Zálohovou fakturu uhradit v době splatnosti. Zprostředkovatel zahajuje servisní činnost v okamžiku potvrzení objednávky Zadavatelem a tudíž má nárok na 100% výši zálohové faktury bez ohledu na možné následné stornování objednávky Zadavatelem a ukončení služeb ze strany Zprostředkovatele (Dodavatele).
 • Stornovat objednávku je možno provést písemně nejpozději 14 dní před prvním dohodnutým úkonem servisní služby; storno objednávky se považuje za odstoupení od smlouvy.
 • Bude-li služba stornována zadavatelem ve lhůtě menší než 14 dní před prvním dohodnutým úkonem servisní služby, vzniká zadavateli povinnost uhradit storno poplatek ve výši plné ceny zrušené servisní služby. Stejná povinnost zadavateli vzniká i v případě stornování v průběhu již realizované servisní služby.

VI.
ODPOVĚDNOST ZA VADY A UPLATNĚNÍ VAD

 • Vady prováděné servisní služby zaviněné zprostředkovatelem je možno uplatnit do tří dnů ode dne jejího skončení a to pouze písemnou formou.
 • V případě uznání vady zprostředkovatelem má zadavatel právo požadovat přiměřenou náhradu. Přiměřenou náhradou se rozumí např. sleva z ceny či poskytnutí plnění nad rámec původní objednávky.
 • Zadavatel má v případě vadné realizace servisní služby zaviněné zprostředkovatelem nebo provozovatelem partnerské služby nárok na náhradní plnění, a to v takovém rozsahu, v jakém nebyla realizována původní servisní služba.
 • Zprostředkovatel nenese odpovědnost za nedodržení nebo porušení servisní služby, ke kterému došlo v důsledku „vyšší moci“, přičemž finanční závazky vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou těmito událostmi prominuty.

VII.
DALŠÍ USTANOVENÍ

 • Veškeré údaje stranami vzájemně poskytnuté budou považovány za důvěrné, nebude-li stanoveno jinak.
 • Zprostředkovatel prohlašuje, že bude-li zadavatel fyzickou osobou, tak nebude zprostředkovatel nijak shromažďovat jeho osobní údaje k užití v rámci marketingových či reklamních kampaní či k nabízení obchodů a služeb.

VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Od kteréhokoliv ustanovení těchto obchodních podmínek je možné se odchýlit písemnou dohodou mezi zadavatelem a zprostředkovatelem.
 • Před těmito podmínkami má dále přednost písemná smlouva mezi zástupcem a zadavatelem.
 • Pokud se některé ustanovení smlouvy ukáže vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám neplatné, neúčinné nebo sporné, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení platí buď příslušné ustanovení obecně závazného právního předpisu, které upravuje právní vztah, svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu, nebo není-li takové ustanovení v obecně závazném právním předpisu obsaženo, použije se způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý a který odpovídá vůli stran při uzavírání smlouvy.
 • Obě strany prohlašují, že případné spory budou řešeny přátelskou cestou a v souladu s právními předpisy. Pokud nedojde k vyřešení těchto sporů mimosoudní cestou, je každá ze smluvních stran oprávněna podat žalobu u soudu věcně a místně příslušného podle občanského soudního řádu.
 • Smlouva se řídí českým právem a právní vztahy smlouvou neupravené se řídí obchodním zákoníkem v platném znění a případně dalšími zákonnými a obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 • Žádná ze smluvních stran není oprávněna převést práva a povinnosti Smlouvy na jiný subjekt bez předchozí písemné dohody s druhou smluvní stranou.
 • Smluvní strany se zavazují nesdělovat údaje a informace získané v rámci spolupráce třetím osobám s výjimkami uvedenými v zákonech nebo bez souhlasu druhé strany.
 • Doručováno bude na adresy uvedené stranami.
 • Změna těchto obchodních podmínek je vyhrazena, a to bez předchozího upozornění.
 • Tyto obchodní podmínky platí od 24.5.2019.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register