Všeobecné obchodní podmínky společnosti

KIWI Group s.r.o.

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ – VÝKLAD POJMŮ


Zprostředkovatel, také Dodavatel (dále „Zprostředkovatel“) – Společnost KIWI Group s.r.o. je servisní společností zajišťující mediální kampaně klientů ve všech mediálních kanálech (TV, rádio, tisk, kino, online, outdoor a PR). Zprostředkovatel dále nabízí zejména zastoupení a obchodování reklamního prostoru. Kiwi Group s.r.o. vytváří reklamní kampaně na míru dle potřeb
a zadání klientů, nakupuje mediální prostor, poskytuje kompletní klientský servis zastupovaným médiím i zadavatelům kampaní, nachází vhodný prostor pro reklamu svých klientů.
Společnost KIWI Group s.r.o. dále poskytuje klientům – Zadavatelům další servisní služby nesouvisející s prezentačními kampaněmi jako jsou např. služby zprostředkování finančního či procesního poradenství.
Zadavatel, také Zájemce či Objednatel (dále „Zadavatel“) zprostředkované servisní služby může být fyzická nebo právnická osoba, přímý zákazník nebo reklamní i mediální agentura, která objednává službu u partnerů, jež zprostředkovatel zastupuje.
Servisní služba – časově ohraničené jednání zadavatele, vycházející ze specifikace uvedené ve smlouvě či objednávce se Zprostředkovatelem.
Vyšší moc – za vyšší moc se pro účely těchto všeobecných podmínek označují okolnosti nezaviněné zprostředkovatelem.
Reklamní podklady (také jen „podklady“) “) – technické podklady poskytnuté zadavatelem, které musí splňovat náležitosti uvedené v těchto všeobecných obchodních podmínkách a technických podmínkách, které jsou k nahlédnutí na adrese www.kiwigroup.cz. Za obsahovou náplň, v souladu se zákonnými podmínkami pro zadání obchodního sdělení do médií v ČR, odpovídá
Zadavatel, tedy – klient, nikoli Zprostředkovatelská společnost KIWI Group s.r.o..

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY


Předmětem smlouvy je závazek Zprostředkovatele zajistit zadavateli servisní služby v požadované kvalitě a rozsahu a za sjednanou cenu je povinností Zadavatele za takto poskytnuté plnění řádně a včas zaplatit.

III.
NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY


1. Inzerce (dále také „reklama“) se přijímá výhradně na základě platné uzavřené smlouvy. Za uzavření smlouvy je považována závazná objednávka Zadavatele učiněná i elektronicky a Zprostředkovatelem potvrzená s uvedenými specifikacemi objednané služby.
2. Náležitostmi objednávky musí být všechny náležitosti vyžadované zprostředkovatelem, tedy zejména přesná specifikaci objednávané služby (termín realizace, definici služby, cena služby, a množství objednané služby) a všechny potřebné identifikační údaje zadavatele a zprostředkovatele. Není-li zprostředkovatelem uveden termín realizace, objednatel svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s upřesněním později, než je uvedený datum podpisu na
objednávce.
3. Zadavatel objednávku v písemné podobě doručí na adresu zástupce elektronickou poštou, nebo poštou, čímž stvrdí souhlas s její realizací a cenou.
4. Potvrzením objednávky či smlouvy se Zadavatel zavazuje závazně – k plnění jejího obsahu a finančnímu plnění , jelikož bezprostředně po potvrzení objednávky Zprostředkovatel realizuje svůj závazek dle objednávky, zejména potom poskytnutí servisních služeb a nákup mediálního prostoru.
5. Zadavatel odpovídá za údaje uvedené v objednávce.

IV.
PROCES ZADÁNÍ SERVISNÍ SLUŽBY A OBJEDNÁVKY


1. Za včasné a bezchybné dodání podkladů zprostředkovateli, jejich kvalitu a bezúhonnost je odpovědný výhradně zadavatel servisní služby.
2. Podklady musí být zprostředkovateli doručeny nejpozději čtyři pracovní dny před plánovaným zahájením realizace služby. Nedojde-li ke včasnému doručení podkladů má zprostředkovatel právo snížit či jinak upravit objem objednané služby, pokud nebude k dispozici dostatečná kapacita k plnému uspokojení objednávky zadavatele. V takovém případě nemá zadavatel nárok na slevu z ceny v případě změny objemu či pozice objednané servisní služby.
3. Zadavatel je oprávněn v průběhu provádění servisní služby, maximálně však jednou v pěti dnech změnit podklady. Nové podklady musí splňovat stejné podmínky a mít parametry shodné s podklady původními, s nimiž byla servisní služba zahájena. Nové podklady je zadavatel zprostředkovateli povinen poskytnout nejméně tři pracovní dny před jejich požadovaným nasazením.
4. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo vrátit zadavateli i podklady k přepracování, zejména pokud by se jednalo o podklady obsahově zjevně neodpovídající zákonným normám České republiky. Zprostředkovatel má právo odmítnout i bez důvodu objednávku a nebo podklady, u nichž na straně zprostředkovatele vznikne důvodné podezření, že jsou v rozporu s platnou legislativou, dobrými mravy a zvyklostmi nebo budou v rozporu s
obchodními zájmy zprostředkovatele, případně budou způsobilé poškodit jeho dobré jméno.
Zprostředkovatel se při posuzování podkladů řídí zejména doporučeními a etickými kodexy segmentu objednávané servisní služby.
5. Zprostředkovatel je povinen bezodkladně oznámit odmítnutí objednávky a nebo podkladu zadavateli.
6. Zprostředkovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za podklady (ani za obsahovou náplň, ani za technickou kvalitu), anebo jejich pravdivost předané mu zadavatelem. Zprostředkovatel tyto podklady předá objednanému médiu a stává se tak pouze Zprostředkovatelem servisního předání mezi Zadavatelem a médiem.
7. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za chyby v objednávce či chybně provedenou objednávku s výjimkou chyb zjevných.

V.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


1. Cena bude určena na základě smluvního ceníku zprostředkovatele platného v den závazné objednávky servisní služby. Ceny uvedené v ceníku neobsahují daň z přidané hodnoty, která bude účtována podle její aktuální sazby. Jedná-li se o speciální nebo atypickou servisní službu, jejíž cena není uvedena v ceníku, musí být tato cena určena smluvně dohodou obou stran.
2. Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat náležitosti vyžadované právními předpisy.
3. Splatnost faktury činí 14 dní od data jejího vystavení, není-li stranami dohodnuto a na faktuře uvedeno jinak.
4. Zprostředkovatel (Dodavatel) je oprávněn poskytovat zadavateli (Objednateli) slevu na servisní činnost a slevu ceny nákupu Mediálního prostoru. Sleva je vždy Zprostředkovatelem vyčíslena na Objednávce nebo ve smlouvě. Sleva je zadavateli (Objednateli) poskytnuta za předpokladu, že zadavatel (Objednatel) uhradí zaslanou fakturu Zprostředkovatelem (Dodavatelem) v době splatnosti.
5. V případě prodlení s úhradou faktury je zprostředkovatel oprávněn požadovat po zadavateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok zprostředkovatele na zákonný úrok z prodlení.
6. V případě prodlení s úhradou faktury delší, než 30 dní po splatnosti vystavené faktury zprostředkovatelem je zprostředkovatel také oprávněn požadovat po zadavateli doplatek poskytnuté slevy za nákup mediálního prostoru či poskytnutých služeb, jak je uvedeno v čl. V. odst. 4. Těchto Všeobecných obchodních podmínek. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká
nárok zprostředkovatele na zákonný úrok z prodlení.
7. V případě trvání servisní služby delší, než je jeden měsíc, má Zprostředkovatel právo účtovat službu po kalendářních měsících a po skončení každého měsíce může vystavit fakturu na provedenou část služby či plnění právě v tomto skončeném měsíci.
8. Zprostředkovatel má právo požadovat zálohu nebo platbu předem. Příslušná částka musí být připsána na jeho účet nejpozději 2 dny před zahájením servisní služby. V případě, že platba nebude provedena, není zprostředkovatel povinen servisní službu zahájit či realizovat a nenese za případné nezahájení služby žádnou odpovědnost. Podpisem objednávky souhlasí Zadavatel s údaji na objednávce i kdyby v ní nebyly zadány všechny termíny plnění, které mohou být objednány na sjednaný objem a sjednané výstupy, jejichž termíny plnění budou upřesněny minim 10 dní před jejich realizací
9. Vystavení Zálohové faktury je vždy odsouhlaseno Zadavatelem potvrzením objednávky a ten se tímto zavazuje Zálohovou fakturu uhradit v době splatnosti. Zprostředkovatel zahajuje servisní činnost v okamžiku potvrzení objednávky Zadavatelem a tudíž má nárok na 100% výši zálohové faktury a to bez ohledu na možné následné stornování objednávky Zadavatelem a ukončení služeb ze strany Zprostředkovatele (Dodavatele).
10. Stornovat objednávku je možno provést písemně nejpozději 14 dní před prvním dohodnutým úkonem servisní služby; storno objednávky se považuje za odstoupení od smlouvy.
11. Bude-li služba stornována Zadavatelem ve lhůtě menší, než je 14 dní před prvním dohodnutým úkonem servisní služby, vzniká zadavateli povinnost uhradit storno poplatek ve výši plné ceny zrušené servisní služby. Stejná povinnost zadavateli vzniká i v případě stornování v průběhu již realizované servisní služby.

VI.
ODPOVĚDNOST ZA VADY A UPLATNĚNÍ VAD


1. Vady prováděné servisní služby zaviněné zprostředkovatelem je možno uplatnit do tří dnů ode dne jejího skončení a to pouze písemnou formou.
2. V případě uznání vady zprostředkovatelem má Zadavatel právo požadovat přiměřenou náhradu. Přiměřenou náhradou se rozumí např. sleva z ceny či poskytnutí plnění nad rámec původní objednávky.
3. Zadavatel má v případě vadné realizace servisní služby zaviněné Zprostředkovatelem nebo Provozovatelem partnerské služby – nárok na náhradní plnění a to v takovém rozsahu, v jakém nebyla realizována původní servisní služba.
4. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za nedodržení nebo porušení servisní služby, ke kterému došlo v důsledku „vyšší moci“, přičemž finanční závazky vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou těmito událostmi prominuty.

VII.
DALŠÍ USTANOVENÍ


1. Veškeré údaje stranami vzájemně poskytnuté budou považovány za důvěrné, nebude-li stanoveno jinak.
2. Zprostředkovatel prohlašuje, že bude-li zadavatel fyzickou osobou, tak nebude zprostředkovatel nijak shromažďovat jeho osobní údaje k užití v rámci marketingových či reklamních kampaní či k nabízení obchodů a služeb.

VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1.Od kteréhokoliv ustanovení těchto obchodních podmínek je možné se odchýlit písemnou dohodou mezi zadavatelem a zprostředkovatelem.
2. Před těmito podmínkami má dále přednost písemná smlouva mezi zástupcem a zadavatelem.
3. Pokud se některé ustanovení smlouvy ukáže vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám neplatné, neúčinné nebo sporné, zůstávají ostatní ustanovení.

 

V Praze dne 1.6.2016


Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register